Học viện dành cho các
nhà lãnh đạo tiên phong.

Hệ thống hoá kiến thức và trau dồi kỹ năng chuyển đổi số 
cùng nguồn học liệu thực chiến từ Base Academy.
Write your awesome label here.

CẬP NHẬT TRONG THÁNG 3

\Learnworlds\Codeneurons\Pages\ZoneRenderers\CourseCards

CHUẨN HOÁ CÔNG TÁC NHÂN SỰ

\Learnworlds\Codeneurons\Pages\ZoneRenderers\CourseCards

CHUẨN HOÁ QUY TRÌNH LÀM VIỆC

\Learnworlds\Codeneurons\Pages\ZoneRenderers\CourseCards

CHUẨN HOÁ HỆ THỐNG DỮ LIỆU

\Learnworlds\Codeneurons\Pages\ZoneRenderers\CourseCards

HỌC VỀ PHẦN MỀM BASE.VN

\Learnworlds\Codeneurons\Pages\ZoneRenderers\CourseCards

Base Academy chỉ dạy những gì đã được
chứng minh thành công tại các doanh nghiệp.

HỌC LIỆU THỰC TIỄN

Hỗ trợ thành công +7000 doanh nghiệp.

TƯ DUY CÔNG NGHỆ

Áp dụng công nghệ tối đa hiệu suất.

TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC

Tiên phong chuyển đổi số.
Write your awesome label here.

Điểm khác biệt của chúng tôi:

Phương pháp luận chặt chẽ, giải quyết vấn đề 
từ gốc rễ.

Hiểu sâu với phương pháp giảng dạy 
“Tôi làm bạn xem - Bạn hỏi tôi trả lời”.

Thực chiến ngay với demo hướng dẫn
trên phần mềm cụ thể.

Luyện tập với các bài toán thực tế từ 7000+ 
doanh nghiệp thuộc nền tảng quản trị Base.vn.

Hơn 8,000 doanh nghiệp đã lựa chọn Base.vn

Để làm việc hiệu quả, sáng tạo và kết nối hơn.