Market Research Kit

Nghiên cứu thị trường cho phép các Marketers đưa ra quyết định sáng suốt, dựa trên dữ liệu về chiến lược, từ tạo nhu cầu đến xây
dựng thương hiệu, và mối quan hệ giữa Marketing và Sales.
Write your awesome label here.

Bộ tài liệu bao gồm

Các mẫu khảo sát và tài liệu cần thiết để tiến hành nghiên cứu thị trường, thấu hiểu ngành hàng, đối thủ cạnh tranh và người mua cũng như cách vận hành dữ liệu để phát triển doanh nghiệp

11

Bộ tài liệu

8

Loại biểu mẫu phân tích đối thủ cạnh tranh

3000+

Học viên đã tin tưởng và ứng dụng sản phẩm của Base Academy Plus.

Hình ảnh tham khảo:

Write your awesome label here.
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.

Nội dung bộ tài liệu

GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ HIỆU SUẤT TOÀN DIỆN

\Learnworlds\Codeneurons\Pages\ZoneRenderers\CourseCards