Join today

I_SalesSkill_Zalo101

BC Châu Chu

2+ năm kinh nghiệm tại Base
Zalo trong B2B Sales

#1 Why

Vai trò của zalo trong quá trình làm việc với khách hàng B2B

#2 What

Các chức năng chính của Zalo khi làm việc với khách hàng B2B

#3 How

Một số cách làm để rút ngắn thời gian làm việc với khách hàng trên Zalo

#4 Practice