Join today

I_SalesSkill_Email 101

BC Thảo Lê

3 năm kinh nghiệm tại Base

BC Ánh Nguyễn

4+ năm kinh nghiệm 
Tận dụng và tối ưu email trong B2B Sales

What's included?

Why

Vai trò của email trong quá trình làm việc với khách hàng B2B

When

Khi nào nên sử dụng email

What

Cách thức phân loại đối tượng khách hàng, frame xây dựng chiến lược

How

Cách thức truyển tải & chiến thuật sử dụng email hiệu quả

Practice

Luyện tập use-case