Join today

I_SalesSkill_Business Etiquette

BC Hiếu Nguyễn

3+ năm kinh nghiệm tại Base

BC Linh Trần

4+ năm kinh nghiệm tại Base
Các quy chuẩn trong B2B Sales