Join today

I_GL01_Buổi 2: Đúng việc

Công nhận, khen thưởng nhân sự xuất sắc và xử lý nhân sự yếu.