Write your awesome label here.
học ngay hôm nay!
  • Đối tượng: HR, C&B
  • Trình độ: Cơ bản
  • Thời gian học: 2 giờ
  • Video: 1
  • Bài kiểm tra: 7
Tổng quan khóa học
Khóa học hướng dẫn tính công, tính lương trên hệ thống Base dành cho C&B.
Empty space, drag to resize
chứng nhận sau khóa học
Khoá học hỗ trợ nắm vững thao tác sử dụng và vận hành công việc hiệu quả.
Kết thúc khóa học bạn sẽ nhận được chứng chỉ như sau: