Write your awesome label here.
học ngay hôm nay!
  • Đối tượng: người dùng
  • Trình độ: Cơ bản
  • Thời gian học: 2.5 giờ
  • Video: 2
  • Bài kiểm tra: 3
Tổng quan khóa học
Khóa học cơ bản dành cho người sử dụng Base Workflow
Empty space, drag to resize
chứng nhận sau khóa học
Khóa học bao gồm các kiến thức cơ bản để sử dụng Workflow vào trong quy trình công việc hằng ngày.
Kết thúc khóa học bạn sẽ nhận được chứng chỉ như sau: