Write your awesome label here.
học ngay hôm nay!
  • Đối tượng: Cấp quản lý
  • Trình độ: Cơ bản
  • Thời gian học: 2 giờ
  • Phần: 6
  • Bài kiểm tra: 6
TỔNG QUAN KHÓA HỌC
Khóa học sử dụng Base Request cơ bản dành cho Quản lý
Empty space, drag to resize
CHỨNG NHẬN SAU KHÓA HỌC
Khóa học bao gồm các thao tác khởi tạo & chỉnh sửa đề xuất dành cho Nhân viên trên Base Request.
Kết thúc khóa học bạn sẽ nhận được chứng chỉ như sau: